Ustawy na koronawirusa – wytyczne dla pracodawców

Era przymusowej pracy zdalnej

Obecna sytuacja epidemiologiczna rodzi szereg obowiązków po stronie pracodawców, związanych z koniecznością dbania o zdrowie i życie pracowników oraz zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak wyjaśnia adwokat Wrocław prawo pracy, wiele firm, które wcześniej nawet nie myślały o możliwości dopuszczenia pracy zdalnej, stoi przed koniecznością przeorganizowania pracy firmy i oddelegowania pracowników do pracy w domu. By ułatwić to zadanie, ustawodawca, wraz z organami państwowymi odpowiedzialnymi za zdrowie społeczeństwa, wprowadziły określone regulacje w tym temacie.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
Na mocy tego rozporządzenia, zakażenie koronawirusem zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Sytuacja pracownicza

Wprowadzenie rozporządzenia równoznaczne jest z tym, iż dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych. Decyzja ta stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy oraz wypłaty zasiłku chorobowego. Dodatkowo, jeśli decyzja inspektora sanitarnego dotyczy dziecka, pracownik – rodzic nabywa prawo do wystąpienia o zasiłek opiekuńczy.

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

Adwokat prawo pracy wyjaśnia, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i pracowników i odpowiadając na ich wątpliwości w relacjach pracodawca – pracownik w najnowszych realiach, Państwowa Inspekcja Sanitarna przygotowała wytyczne dotyczące postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika na gruncie wytycznych PIP

Wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy obejmują zagadnienie dotyczące urlopów wypoczynkowych, wyjaśniając, że pracodawca nie ma możliwości zobowiązania pracownika do wykorzystana urlopu wypoczynkowego w związku z powrotem do pracy z pobytu w strefie zagrożonej wirusem. Pracodawca nie może żądać od pracownika informacji o miejscu wypoczynku ani nie może podjąć działań izolujących taką osobę.

Pracodawca nie może również samodzielnie oceniać stanu zdrowia pracownika ani obligować go do wykonania dodatkowych badań lekarskich. W razie powzięcia podejrzenia, iż pracownik jest zakażony, winien wdrożyć model postępowania wprowadzony w razie zaistnienia takiej okoliczności.

Jednocześnie pracownikowi, któremu zlecono odbycie delegacji do miejsca zagrożonego, przysługuje prawo do odmowy wykonania polecenia z uwagi na bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Adwokat wskazuje, iż mimo że specustawa nie jest doskonała, reguluje w sposób znaczący kwestię telepracy, co pozwala na rozwiązanie wątpliwości wielu pracodawców stojących w obliczu dokonania reorganizacji swojej działalności.

Sytuacja pracownicza na gruncie specustawy

Specustawa wprowadziła możliwość polecenia pracownikowi wykonywania obowiązków w formie pracy zdalnej. Tym samym pracodawca, w przypadku powzięcia informacji o przebywaniu pracownika w strefie zagrożonej, może polecić mu wykonywanie pracy zdalnej.
Jednocześnie pracownik nabywa prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem za okres nie dłuższy niż 14 dni w sytuacji w której doszło do zamknięcia klubu dziecięcego, szkoły, przedszkola, żłobka do którego uczęszczało dziecko.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*